25.februāra pneimatikas šaušanas sacensību nolikums

28161966_868261246671376_7367770561529179568_o2018.gada 25.februāra pneimatikas šaušanas sacensību nolikums
Programma:
10:00 – šaušanas disciplīnas “Eiropas zvēri”
12:00 – VI Latvijas Siluetu ziemas kausa 7. posma nolikums
14:00 – “Ultimate Sniper” – šaušana pneimatisko šauteni 25m distancē guļus pozīcijā no atbalsta.


Kombinētās medību šaušanas disciplīnas “Eiropas zvēri” šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem – sacensību nolikums

 1. Sacensības notiks 2018. gada 25.februārī.
 2. Sacensību norises vieta – Dobeles sporta skolas šautuvē, Dobelē, Īles ielā 1.
 3. Dalībnieku reģistrēšanās un piešaude – sacensību dienā no plkst. 9:00 līdz 9:45.
 4. Sacensību sākums – 10:00, pirms “Siluetu” šaušanas pamatsacensību sākuma.
 5. Sacensību dalībnieki – fiziskas personas, kuras samaksājušas sacensību dalības maksu (5 EUR)un ir apguvušas nepieciešamās iemaņas pareizi rīkoties ar pneimatisko ieroci. Sacensību rīkotājs nenodrošina dalībniekus ar ieročiem un munīciju!
 6. Sacensības notiek – starp individuāliem dalībniekiem.
 7. Šaušanas kārtība un secība:
  Šaušana notiek pa papīra mērķiem uz kuriem attēloti Eiropas populārākie medījumi (stirna, lapsa, ģremze un mežacūka). Mērķi novietoti 20m attālumā un šaušana notiek ar mazjaudas (līdz 12 J) pneimatisko ieroci. Šaušanas secība – stirna, lapsa, ģremze un mežacūka. Atļauti visu veidu optiskie, dioptriskie vai mehāniskie tēmēkļi.
  Šaušanas pozīcijas (sk. attēlā) – Nr. 1. no stāvokļa “stāvus”, balstoties pie šaušanas pozīcijas ailes malas; Nr.2. no stāvokļa guļus, pieturot ar roku ieroča priekšējo daļu, balstoties uz elkoņiem; Nr.3. no stāvokļa “stāvus”, atbalstoties ar ieroci pie nenostiprināta apaļkoka (štoka); Nr.4. no stāvokļa “stāvus” bez atbalsta.
  Šaušanas vingrinājumu izpildes laiks pa katru mērķi – 5 minūtes.

1.1. šaušana ar pneimatisko ieroci, no stāvokļa “stāvus”, balstoties pie šaušanas pozīcijas ailes malas, pa mērķi “stirna” 20 m attālumā, 5 šāvieni.
1.2. šaušana ar pneimatisko ieroci, no stāvokļa guļus, pieturot ar roku ieroča priekšējo daļu, balstoties uz elkoņiem, pa mērķi „sēdoša lapsa” 20 m attālumā, 5 šāvieni, minūtes.
1.3. šaušana ar pneimatisko ieroci, , pa mērķi “ģemze” 20 m attālumā, 5 šāvieni, 5 minūtes.
1.4. šaušana ar pneimatisko ieroci, no stāvokļa “stāvus” bez atbalsta pa mērķi „mežacūka” 20 m attālumā, 5 šāvieni.
8. Vērtēšana:
Visi dalībnieki tiek vērtēti vienā kategorijā “Open”. Maksimālais iespējamais punktu skaits ir 200 punkti. Par sacensību uzvarētāju atzīst dalībnieku ar augstāko iegūto punktu skaitu. Vienāda rezultātu gadījumā tiek skaitīti centra (10nieki) trāpījumi sākot ar mežacūkas mērķi, tad ģemzes, lapsas un stirnas mērķi. Ja arī trāpījumu skaits centrā ir vienāds, tad tiek organizēta pāršaude mežacūkas mērķī.
9. Apbalvošana:
Ar diplomiem un piemiņas balvām tiek apbalvoti 1.-3. vietas ieguvēji.
10. Munīcija:
Lai nodrošinātu uzskatāmāku un precīzāku rezultātu nolasīšanu un, lai izvairītos no pārpratumiem un strīdiem, organizatori REKOMENDĒ šaušanai uzmantot lodītes ar plakano virsmu, kuras tieši paredzētas šaušanai papīra mērķos.
11. Visus strīdus sacensību laikā izšķir galvenais tiesnesis ar savu lēmumu, vadoties pēc FITASC noteikumiem Kombinētajā medību šaušanā, cik vien tālu ir iespējams piemērot šos noteikumus.
12. Galvenais tiesnesis Jānis Zandbergs, papildus informācijawww.sasa.lv
13. Papildus nosacījumi – piedalīties atļauts tikai un vienīgi ar mazjaudas pneimatiskajiem visu veidu ieročiem ar lodītes enerģijas jaudu stobra galā ne lielāku kā 12 džouli. Par ieroču atbisltību LR likumdošanā noteiktajām prasībām atbildīgs ieroča īpašnieks.
14. Par doršības tehnikas ievērošanu sacensībās un rīkojoties ar pneimatiskajiem ieročiem sacensību laikā atbildīgs katrs sacensību dalībnieks personīgi!!! Par nepildgadīgo bērnu un jauniešu dalību sacensībās un drošības tehnikas ievērošanu viņiem apejoties ar pneimatiskajie ieročiem sacensībās atbildību uzņemas to vecēki vai aizbildņi!
.


VI Latvijas Siluetu ziemas kausa 7. posma nolikums

 1. Sacensības notiks 2018. gada 25.februārī.
 2. Sacensību norises vieta – Dobeles sporta skolas šautuvē, Dobelē, Īles ielā 1.
 3. Dalībnieku reģistrēšanās un piešaude – sacensību dienā no plkst. 11:00 līdz 11:50.
 4. Sacensību sākums – 12:00.
 5. Sacensību dalībnieki – fiziskas personas, kuras samaksājušas sacensību dalības maksu un ir apguvušas nepieciešamās iemaņas pareizi rīkoties ar pneimatisko ieroci. Sacensību rīkotājs nenodrošina dalībniekus ar ieročiem un munīciju! Ar vienu ieroci drīkst piedalīties ne vairāk kā 2 dalībnieki. Sacensību dalībnieki, vienu sacensību ietvaros, drīkst piedalīties vienā disciplīnā gan ar SP1, gan SP2 klasēs startējot ar atiecīgai klasei atbilstošu ieroci.
 6. Sacensības notiek starp individuāliem dalībniekiem disciplīnās:
  6.1. “SP 40”, jeb šaušanā ar pneimatisko šauteni pa 40 1/10 x IMSSU metāla mērķiem stāvus bez atbalsta;
  6.2. “SPC 40”, jeb šaušanā ar pneimatisko šauteni pa 40 1/10 x IMSSU metāla mērķiem no ceļa bez atbalsta;
  6.3. Papilddisciplīna “SPG 40”, jeb šaušanā ar pneimatisko šauteni pa 40 1/10 x IMSSU metāla mērķiem guļus, bērniem līdz 12 gadu vecumam. Šautene priekšpusi (pastobri) drīkst atbalstīt uz smilšu maisiņa, kājiņām vai līdzīgiem priekšmetiem.
 7. Ieskaites klases:
  7.1. Visi dalībnieki katrā disciplīnā (SP 40 un SPC 40) tiek vērtēti kopējā ieskaitē.
  7.2. Papildvērtējums tiek piešķirts šādās kategorijās:
  7.2.1. atsperes – virzuļa pneimatiskās šautenes, kā arī SP1 klases (PCP, CO2, mono un multikompresijas) pneimatiskās šautenes ar mehāniskajiem tēmekļiem, saņem papildvērtējumu SP2klasē.
  7.2.2. Visās klasēs jaunieši, kas dzimuši 2000. gadā un vēlāk, kā arī sievietes saņem papildvērtējumu sieviešu un junioru ieskaitē.
 8. Ierobežojumi ieročiem un aprīkojumam:
  8.1. Pneimatisko ieroču šāviņa sākuma enerģija nedrīkst pārsniegt 12 džoulus;
  8.2. Ierocim jābūt tehniskā kārtībā un jāatbilst LR likumdošanai;
  8.3. Ierocis nedrīkst būt aprīkots ar siksnām, paduses āķiem;
  8.4. Aizliegts lietot apģērba papildus polsterējumu un papildu priekšmetus, speciālo ložu šāvēju apavus un apģērbu un cita veida apģērbu un/vai papildelementus, kas fiksē šāvēja ķermeņi, vai kādu tā daļu. Ir atļauti cimdi, kas nefiksē plaukstas locītavu.
  8.5. Jebkurus strīdus par ieroča vai apģērba neatbilstību sacensību noteikumiem izšķir galvenais tiesnesis.
 9. Sacensību programma – visi sacensību dalībnieki katrā disciplīnā izpilda 4 sērijas pa:
  9.1. 10 vistu siluetiem, kas novietoti 18m attālumā;
  9.2. 10 cūku siluetiem, kas novietoti 27m attālumā;
  9.3. 10 tītaru siluetiem, kas novietoti 33m attālumā;
  9.4. 10 aunu siluetiem, kas novietoti 41m attālumā;
 10. Šaušanas kārtība:
  10.1. Visi sacensību dalībnieki tiek sadalīti pa celiņiem;
  10.2. Izpildot sēriju viens no dalībniekiem šauj, bet cits tās pašas grupas dalībnieks seko, lai šāvējs ievērotu noteikumus, kā arī pieraksta viņa rezultātu;
  10.3. Nogāzts mērķis protokolā tiek atzīmēts ar “X”. Nenogāzts vai kļūdaini nogāztas mērķis protokolā tiek atzīmēts ar “0”. Discipīnas rezultāts tiek noteikts saskaitot protokolā visus “X”. Nogāžot nepareizo mērķi, kļūda tiek ieskaitīta gan par netrāpīto, gan nepareizi nogāzto, ja tas vēl būtu jāšauj.
  10.4. Katrā sērijā ir 10 mērķi, kurus jāšauj secībā no kreisās uz labo pusi, pa 1 šāvienam uz mērķi.
  10.5. Katrai sērijai tiek dots sagatavošanās laiks 15 sekundes un sērijas izpildes laiks 5 minūtes.
  10.6. Vienas disciplīnas ietvaros (SP 40 vai SPC 40) sēriju izpildes laikā drīkst izdarīt 5 papildus šāvienus pa piešaudes mērķiem nemainot šaušanas stāvokli (SP 40 stāvus bez atbalsta un SPC 40 no ceļa bez atbalsta) un vietu, to iepriekš piesakot protokolētājam.
 11. Vērtēšana:
  11.1. Vērtēšana notiek pēc lielākā punktu skaita katrā disciplīnā atsevišķi.
  11.2. Augstāku vietu ieņem dalībnieks ar lielāku punktu skaitu.
  11.3. Vienāda rezultāta gadījumā:
  11.3.1.1. Par godalgotajām vietām tiek veikta pāršaude (par 1. vietu pa tītaru siluetiem, par 2. vietu – cūku siluetiem, par 3. vietu – pa vistu siluetiem);
  11.3.1.2. ceturtā un zemākas vietas tiek noteiktas salīdzinot nogāzto aunu siluetu skaitu. Ja tas ir vienāds, tad salīdzina nogazto tītaru siluetu skaitu, ja arī tas ir vienāds, tad cūku, ja arī tas, tad vistu.
 12. Kopvērtējumā tiek ieskaitīti 3 labāko posmu rezultāti.
 13. Apbalvošana:
  13.1.1. SP 40 un SPC 40 1. , 2. un 3. vieta tiek apbalvota ar medaļām un diplomiem, SPG40 1., 2. un 3. vieta tiek apbalvota ar diplomiem;
  13.1.2. Papildvērtējumu SP2, SP40J, SP2J, SPC2, SPC40J, SPC2J 1. , 2. un 3. vieta tiek apbalvota ar diplomiem.
  13.1.3. Papildvērtējuma klasi apbalvošanai izdala, ja tajā ir startējuši vismaz 3 dalībnieki.
  13.1.4. Kopvērtējumā SP 40, SPC 40, SPG 1. , 2. un 3. vieta tiek apbalvota ar balvām un diplomiem;
  13.1.5. Kopvērtējumā SP2, SP40J, SP2J, SPC2, SPC40J, SPC2J 1. , 2. un 3. vieta tiek apbalvota ar diplomiem.
 14. Dalības maksa:
  14.1. Piedaloties vienā disciplīnā – 10,- euro;
  14.2. Piedaloties divās disciplīnās – 12,- euro.
  14.3. Skolniekiem dalības maksa 50% apmērā.
 15. Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas vai tās jebkāda iemesla dēļ neuzsāk vai nepabeidz, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.
  1. Vispārīgi:
 16. Piesakoties sacensībām, dalībnieks apliecina, ka piekrīt sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām.
 17. Piesakoties sacensībām, dalībnieks apliecina, ka piekrīt sava vārda, uzvārda, aprīkojuma un rezultātu publicēšanai rezultātu tabulā un mēdijos.
 18. Par ieroča atbilstību LR likumdošanai atbildīgs ir ieroča īpašnieks.
 19. Par darbībām ar ieroci un drošības tehnikas ievērošanu ir atbildīgs, ieroča lietotājs.
 20. Sevi ar ieroci nodrošina dalībnieks pats!
 21. Informācija: www.sasa.lv, www.facebook.com/xsporting, www.x-sporting.lv
  .

“Ultimate Sniper”

 1. Disciplīnas mērķis ir noteikt precīzāko šāvēju.
 2. Šaušanas distance – 25 metri.
 3. Šaušanas laikā tiek veikti 25 šāvieni, pa vienam šāvienam katrā no šāvējam individuāli norādītajiem mērķiem, kuri atzīmēti ar nummuriem no 1 līdz 25. Piešaudes šāvieniem atvēlēti speciāli mērķi pamatmērķa labajā un kreisajā pusē, kuri apzīmēti ar uzrakstu “Piešaude”. Piešāudes šāvienu skaits nav ierobežots
 4. Mērķis (mērķa lapas kopējais izmērs – A3).
 5. Šaušanas pozīcija – guļus. Atļauts izmantot visa veida ieroča atbalstus (kājiņas, smilšu maisus), optiskos tēmēkļus un citas palīgierīces šaušanas precizitātes uzlabošanai.
 6. Vingrinājuma kopējais izpildes laiks (ieskaitot nepieciešamos piešaudes šāvienus) – 15 minūtes.
 7. Dalības maksa 5 EUR.
 8. Uzvarētājs tiek noskaidrots saskaitot iegūtos punktus. Vienāda rezultāta gadījumā tiek skaitīti augstāka vērtējuma trāpījumu skaits. Nepieciešamības gadījumā var tikt organizēta atkārtota pāršaude.
 9. Apbalvotas tiek 1. līdz 3.vietas ieguvēji ar diplomiem un piemiņas veltēm.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s